Gizlilik ve Aydınlatma Metni

Bu Bildirim, Doğal Katkı Malzemeleri ve Tarım Ürünleri A.Ş. (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

Websitemizi ziyaretlerinizde ve iletişim formumuzu doldurmanız halinde, işleyeceğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız hakkında sizi aydınlatmayı amaçlar.

HANGİ TÜR KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Web-sitemizi ziyaretlerinizde ve iletişim formunu doldurmanız halinde hemen aşağıda yer alan başlık altında sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz genellikle:

 1. Ad, Soyadı (kimlik verisi),
 2. Adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası (iletişim verisi),
 3. Bulunduğunuz ülke ve şehir bilgisi,
 4. İlettiğiniz talep, öneri ve/veya şikâyete dair müşteri işlem bilgisi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

 1. Deneyim, ürün ve hizmetlerimize dair şikâyet, öneri ve taleplerinizin alınması, bunların değerlendirilmesi ve yanıtlanması suretiyle tarafınıza etkin bir müşteri hizmet sunulabilmesi,
 2. Sizlerle gerekli iletişimin kurulabilmesi,
 3. Pazarlama politikaların planlanması ve yürürlüğe konulması, iş faaliyetlerimizin geliştirilebilmesi, ürün kalite ve çeşitliliğinin artırılabilmesi,
 4. İnternet sitesine üyeliğin söz konusu olması halinde üyelik kaydının gerçekleştirilmesi,
 5. Site kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucuları ile ilgili sorunların belirlenmesine yardımcı olunması ve sitenin yönetilmesi, internet sitesinde kullanıcıya sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, sunulabilmesi,
 6. İnternet sitesi güvenlik açıklarının en hızlı şekilde giderilebilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi,
 7. Bu suretle, ilgili tüm tarafların haklarını, veri gizliliği ve güvenliğinin korunması, makul tedbirlerin alınabilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ NELERDİR?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, http://dogalkatki.com adresli web-sitemizi ziyaretlerinizde çevrimiçi olarak, iletişim formumuzu doldurmanız halinde çevrimiçi olarak, gereken hallerde ilettiğiniz iletişim kanallarınızdan sözlü, yazılı, elektronik ortamda toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAK VE İŞLEMEK İÇİN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİMİZ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, Kanun’un:

 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve
 • Gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE AKTARABİLİRİZ?

Şirketimiz, sadece gereken hallerde ve işleme amaçları ile bağlantılı olarak, kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurt içinde, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olabileceğimiz üçüncü kişilere, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe mahkemeler, icra daireleri, resmi ve idari ilgili tüm kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ UYARINCA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Taleplerinizi:

 1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Kocatepe Mahallesi Mega Center Gıda Merkezi 12. Sokak Kat: 2 No: 450-451 34045 Bayrampaşa / İstanbul adresine göndererek,
 2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle DKT TASTE@hs02.kp.tr KEP adresimize göndererek,
 4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@dogalkatki.com adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Başvurularınızda:

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 5. Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınızı info@dogalkatki.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Doğal Katkı Malzemeleri ve Tarım Ürünleri A.Ş.

Mersis No:

Adres: Kocatepe Mahallesi Mega Center Gıda Merkezi 12. Sokak Kat: 2 No: 450-451 34045 Bayrampaşa / İstanbul

Telefon: +9 0 212 437 04 00

Kep Adresi:

E-posta: info@dogalkatki.com